OK

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Ved at klikke videre på websitet accepterer du websitets brug af cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Kunstnere

 

Kunstnere hører til de erhvervsaktive, hvor det i grænseoverskridende sammenhænge ofte er meget vanskeligt at fastlægge forholdene med hensyn til indkomstskat, moms og social sikring. Kunstnere arbejder ofte i begge eller sågar flere lande og udøver både selvstændig virksomhed som freelancere og er til en vis grad ansatte. Men de kan eventuelt også være erhvervsdrivende.

Både i Danmark og Tyskland kan der gælde særlige regler for kunstnere, alt afhængigt af hvad der måtte være relevant.

Kunstnere i Tyskland generelt

I Tyskland indgår kunstnere og en række andre beslægtede erhverv i en tvungen forsikringsordning via en særlig social sikringsordning for kunstnere (Künstlersozialkasse (KSK)).
Du kan læse mere om KSK her linklinklinklink.

Kunstnere med bopæl i Tyskland beskatter deres indtægter som globalindkomst i Tyskland. Er indtægterne oppebåret i udlandet, gælder den respektive dobbeltbeskatningsoverenskomst (DBO). Kunstnere med bopæl i Tyskland, som oppebærer selvstændige indtægter i Danmark, beskatter disse i Tyskland. Danmark har ikke skabt et retsgrundlag for beskatning, hvis der ikke er bopæl i Danmark.

 

Kunstnere i Danmark generelt

Spørgsmålet om den sociale sikring er irrelevant i Danmark, da alle er omfattet af den skattefinansierede borgerforsikring. Selvstændige erhvervsdrivende har sågar mulighed for at blive frivilligt arbejdsløshedsforsikret.

Kunstnere med bopæl i Danmark beskatter deres indtægter som globalindkomst i Danmark. Er indtægterne oppebåret i udlandet, gælder den respektive dobbeltbeskatningsoverenskomst (DBO). I DBO mellem Danmark og Tyskland er det i artikel 17 aftalt, at kunstnernes indtægter kan beskattes i det land, hvor virksomheden udøves. Dette har Tyskland skabt et retsgrundlag for i form af den såkaldte udlændingeskat (Ausländersteuer). Ved beskatningen i Danmark indrømmes der fradrag for skat, som måtte være betalt i Tyskland. I henhold til DBO gælder der undtagelser, hvis gagerne er støttet med offentlige midler.

I Danmark rejser spørgsmålet sig regelmæssigt, hvilken form for beskatning der er tale om, nemlig A-skat (lønskat/ansatte) eller B-skat (indkomstskat/freelancere). Her vil der skulle foretages en vurdering i det konkrete tilfælde, evt. af Skattestyrelsen.

Kunstnere grænseoverskridende

Der kan nu opstå forskellige situationer, som også forekommer i det praktiske vejledningsarbejde, som gør det vanskeligt at indplacere aktiviteten.

Eksempler:

Kunstneren bor i begge lande, er ansat i land A og udfører freelanceopgaver i land B.

Dette giver f.eks. anledning til følgende spørgsmål:

· Hvor har kunstneren skattemæssigt hjemsted?

· Hvor er vedkommende socialt sikret?

· Skal der svares moms, og hvis ja, hvor?

· Er den pågældende ansat eller selvstændig erhvervsdrivende?

· Andre

Et eksempel fra den det praktiske vejledningsarbejde

Kunstneren stammer fra Tyskland og udøver freelancevirksomhed her som maler i form af malekurser. Til dette formål opretholder han fortsat en bolig i Tyskland. Han bor også i Danmark, maler selv og sælger malerierne i atelieret i Danmark, men også i Tyskland. Samtidig har han en internethandel med maleudstyr.
Denne kunstner er altså freelancer i Tyskland og Danmark samt erhvervsdrivende. Som erhvervsdrivende arbejder han i Danmark, men sender produkter fra et tysk varelager.

Eksemplet giver anledning til følgende spørgsmål:

· Kunstneren bor i Danmark og Tyskland, hvor er vedkommende fuldt skattepligtig og beskatter således sin globalindkomst?

· Hvor er han erhvervsdrivende som forhandler og skal beregne og/eller svare dansk eller tysk moms af de solgte varer og kunstværker?

· Hvordan behandles de tilbudte malekurser med henblik på moms og indkomstskat?

· Hvor er han socialt sikret?

Momsspørgsmålet kan vi ikke gå ind på her. Kunstnerne må forhøre sig om de gældende regler hos skattemyndighederne i det respektive land. Typisk vil det kun berøre kunstnere, som sælger noget, altså en skulptur eller et maleri.

Generelt skal følgende spørgsmål dog besvares entydigt under alle omstændigheder:

· I hvilken stat er han hjemmehørende?

· I hvilken land er han socialt sikret?

· I hvilken stat er han selvstændig erhvervsdrivende?

· I hvilken stat har hans erhvervsvirksomhed hjemsted?

· Andre

Generelt gælder følgende regler:

Hjemstat

Hvad den sociale sikring for personer med flere bopæle angår, gælder de samme kriterier for Skattestyrelsens og de tyske skattemyndigheders samt kontaktinstansernes vurdering, navnlig Udbetaling Danmark og DVKA (Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung- Ausland) i Tyskland. Centrum for livsinteresser lægges til grund ved fastlæggelsen af bopælen. Ligger det økonomiske og det private centrum for livsinteresser i forskellige lande, vejer det private centrum for livsinteresser tungest. Det er vigtigt, at de berørte helt fra starten af selv er klar over, hvor deres private centrum for livsinteresser og dermed deres bopæl ligger, så de har argumenterne på plads i tilfælde af uoverensstemmelser.

Du kan læse mere om dobbeltdomicil på følgende link https://pendlerinfo.org/pendlerinfo/de/diverse/Sonstiges_grenzueberschreitend/Doppeldomizil.php, der fører dig til vores side Diverse/Diverse grænseoverskridende/Dobbeltdomicil.

Social sikring

Hvis bopælen ligger fast, kan det afgøres, i hvilken stat kunstneren er socialt sikret, og om vedkommende har ret til naturalydelseshjælp i det andet land eller ej, afhængig af, om han har status som grænsearbejder. Er kunstneren ansat i ét land, og udøves beskæftigelsen kun i det land, og udøves der kun selvstændig virksomhed i det andet land, er han som hovedregel socialt sikret i beskæftigelseslandet. Er det land, hvis sociale sikringsordninger han er omfattet af, ikke bopælslandet, modtager han alligevel naturalydelser i bopælslandet (f.eks. lægebehandling).
Er kunstneren selvstændig erhvervsdrivende i begge lande, er han i reglen socialt sikret i bopælslandet.
Det kan altid anbefales at indhente individuel rådgivning.

 

Hjemsted i forbindelse med erhvervsvirksomhed

Hjemstedet i forbindelse med erhvervsvirksomhed er i reglen bopælslandet, og her skal indkomsten også beskattes. I tvivlstilfælde har Danmark og Tyskland aftalt regler for at undgå dobbeltbeskatning. I særligt omstridte tilfælde skal en mindelig ordning søges tilvejebragt. Hjemstedet er også afgørende for, hvor der skal betales moms. Er der tale om flere forskellige former for selvstændig virksomhed, f.eks. erhvervsvirksomhed og liberalt erhverv eller flere forskellige freelanceaktiviteter eller flere forskellige erhvervsvirksomheder, kan det på det kraftigste anbefales at indhente skattemæssig bistand på forhånd, dvs. en Steuerberater i Tyskland eller en revisor i Danmark. Det gælder også og især, fordi opgørelsen af fortjeneste i givet fald håndteres forskelligt i begge lande.

Det kan generelt anbefales at indhente professionel vejledning, da det i det enkelte tilfælde kan blive endnu mere kompliceret i skattemæssig henseende, fordi der desuden skal skelnes mellem, om en kunstner er "udøvende" eller "skabende".

 

Berørte regler:

Social sikring: Forordning (EF) 883/2004, afsnit II, Fastlæggelse af, hvilken lovgivning der skal anvendes, artikel 11 ff.

Skat: Overenskomst mellem Kongeriget Danmark og Forbundsrepublikken Tyskland til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst-og formueskatter og for så vidt angår skatter i boer, af arv og af gave samt vedrørende bistand i skattesager, artikel 17.

 

Vores partnere
Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | DK-6330 Padborg | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00