OK

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Ved at klikke videre på websitet accepterer du websitets brug af cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Sygesikring

Sygesikring generelt

Sygesikringen er med afstand det vigtigste emne for grænsependlere og vandrende arbejdstagere, som de skal aktivt tage sig af, når de begynder at arbejde i et andet land.

Følgende beskrives under dette emne:

 

Sygesikring i Danmark

I Danmark har man en offentlig, skattefinansieret sygesikring, hvilket betyder, at som udgangspunkt har alle har ret til gratis behandling hos lægen og på sygehuset.
Man kan vælge mellem to sygesikringsgrupper, nemlig gruppe 1, hvor man er tilmeldt en bestemt praktiserende læge. Behandling hos speciallæger kræver henvisning fra den praktiserende læge og er gratis. Forsikrede i Gruppe 2 har frit læge og speciallægevalg, men i denne gruppe skal de forsikrede betale en del af omkostningerne selv.

Sygehusbehandling er gratis for begge grupper.

Alle får i første omgang gratis udleveret et sygesikringsbevis, beviset er en dokumentation for, at man har ret til ydelser fra sygesikringen. Beviset skal derfor altid medbringes, når man skal have behandling.
Har man mistet eller fået ødelagt sit sygesikringsbevis koster det et gebyr for at få et nyt. 
I særlige tilfælde, f. eks. ved ændring af navn i forbindelse med giftermål, eller hvis man flytter, kan det dog være gratis.

For at få et nyt bevis kan man enten henvende sig til kommunen, eller bestille det på internettet – www.borger.dk 

Det blå EU - sygesikringskort (EHIC), kan bruges ved ikke planlagt behandling i EU-udlandet (f.eks. ved ferieophold). I Danmark er det et særskilt kort.

Ansøgningen om det blå EU - sygesikringskort kan fortages via www.borger.dk.

 

Sygesikring i Tyskland

I Tyskland er der en generel sygesikringspligt for alle.

I Tyskland har man en lovpligtig sygeforsikring (Krankenversicherung) hvor alle arbejdstagere, der tjener mindre end et vist beløb som kaldes Jahresarbeitsentgeltgrenze (JEG), er pligtforsikret. De aktuelle satser og beløbsgrænser finder man und ”Satser og Tal”.

I Tyskland er bidraget til sygesikringen afhængig af ens indkomst.
De aktuelle bidragssatser finder man under ”Satser og Tal”.

Bidrag beregnes dog kun ud fra et maksimalt beløb som fastlægges hvert år på nyt. Bidraget bliver fratrukket bruttolønnen af arbejdsgiveren. Bidraget beregnes dog kun maksimal af et beløb, der kaldes ”Beitragsbemessungsgrenze” (”bidrags-beregnings-grænse”, satsen finder man under ”Satser og Tal”).

I Tyskland er der valgfrihed mellem de forskellige lovpligtige sygekasser.
Når årslønnen ligger over det årlige ”Jahresarbeitsentgeltgrenze” skal man vælge, om man vil fortsætte med en frivillig forsikring hos den lovpligtige forsikring eller tegne en privat forsikring. 

Den lovpligtige sygekasse udsteder et sygesikringskort, som man benytter sig af i Tyskland. I de fleste tilfælde er dette kort også samtidig ”det blå kort”, altså EHIC (European Health Insurance Card).

Er man privat forsikret, få man ikke noget kort. Privat betalende patienter få en regning, som de så betaler. De afregner bagefter med deres forsikringsselskab. På private regninger i Tyskland afregnes betydelig højere satser end til den lovpligtige sygekasse. 

Næsten alle læger eller sygehuse i Tyskland afregner privat eller lovpligtig, afhængig af patienten.

I Tyskland må alle vælge deres læge frit, det gælder også speciallægerne, som man kan besøge uden henvisning.

 

Sygesikring for grænsependlere

Danmark til Tyskland
Som grænsependler med bopæl i DK er du forsikret i Tyskland.

Grænsependler med bopæl i DK skal aflevere en blanket E 106 (PD S 1), som udstedes af den tyske, lovpligtige sygekasse.
På formularen bekræftes, at man er socialforsikret i Tyskland. På grund af denne attest få man naturalydelser i Danmark. Man kan benytte sig af det danske system, som om man var forsikret i Danmark.

Ved sygdom skal arbejdsgiveren og sygekassen inden 3 dage forelægges en lægeerklæring.
Undlader man dette, mister man retten til sygedagpenge fra sygekassen. I det tilfælde er det nemmere, at henvende sig til en tysk læge.

Arbejdsgiveren betaler fuld løn i de første 6 uger.

Derefter fortsættes udbetalingen af de sociale myndigheder (Krankenkasse). Sygedagpengene udgør 70 % af den opnåede gennemsnitlige bruttoarbejdsløn over de sidste 12 måneder, men kan ikke overstige 90 % af nettolønnen. 

Danske pendlere få et almindeligt sygesikringskort, ofte kombineret med det blå kort (EHIC). Det tyske kort gælder kun i Tyskland, det blå gælder hverken i Tyskland eller Danmark. På grund af deres blanket E 106 (PD S 1), som kun udstedes til lovpligtig forsikrede, kan man benytte sig af systemet i Danmark, som man kender det. Den danske kommune yder alle naturalydelser, men ikke pengeydelser.


OBS: Der findes nogle pendlere, der har besluttet sig ikke at være forsikret i Tyskland fordi deres løn var til tiden over den ”Jahresarbeitsentgeltgrenze”.

Disse pendlere skal betale deres regninger i Tyskland privat og de kan heller ikke få sygedagpenge nogen steder fra, hvis arbejdsgiverperioden er udløbet. I princippet har de heller ikke krav på naturalydelser i Danmark fra deres kommune. Til dagens dato, stand 2020, får alle i Danmark boende et gult sundhedskort, fordi loven foreskriver det. Kortet gælder kun i Danmark. Man er dog ikke forsikret i Danmark selvom man har et gyldigt kort.

Tyske tjenestemand, der flytter til Danmark, bør under ingen omstændigheder opsige deres private sygesikring. De er ikke sygesikret i Danmark, da de ikke kan fremlægge et blanket E 106 (PD S 1).  Tjenestemand er principielt sikret i det land hvor de er tjenestemand i, ligegyldigt hvor arbejdet udføres.

Tyskland til Danmark
Som grænsependler med bopæl i Tyskland og som udelukkende arbejder i Danmark er man almindeligvis sygeforsikret i arbejdsgiverens kommune i Danmark. 

Man søger om dokument E106 (PD S 1) på hjemmesiden www.borger.dk, som så afleveres til den lovpligtige sygekasse i Tyskland. Grænsependleren vil så modtage et dansk sygesikringskort, som hedder ”Det særlige sundhedskort”.
Beviset skal fornyes regelmæssigt.
Man vil så med sygesikringsbeviset i hånden være dækket ind som værende bosat i Danmark.
Du vil også kunne vælge om du vil være gruppe 1 eller gruppe 2 patient, forskellen kan læses i første afsnit i denne tekst. Grænsependlere er som regel forsikret i Gruppe 1.

Samtidig får de et tysk sygesikringskort. Det tyske kort giver dem alle rettigheder i Tyskland, som om de var forsikret hos denne kasse. Det vil sige alle naturalydelser, men ingen pengeydelser (sygedagpenge).

Hvis man har familiemedlemmer, der ifølge tysk lovgivning skal ”famileforsikres”, bliver de fortsat familieforsikret via Danmark.

Det blå EU – sygesikringskort (EHIC), som kan bruges ved ikke planlagt behandling i EU-udlandet (f.eks. ved ferieophold) udstedes af forsikringslandet Danmark.

Danmark udsteder også det blå EU – sygesikringskort for familieforsikrede (Familienversicherte).

Ansøgningen om det blå EU – sygesikringskort kan fortages med NemID via www.borger.dk. Hvis man ikke har NemID kan man søge telefonisk eller skriftlig om kortet hos Udbetaling Danmark – International sygesikring.

Ved uarbejdsdygtighed på grund af sygdom er du som grænsegænger omfattet af de danske regler. Ved sygdom er det meget vigtigt at arbejdsgiveren underrettes straks. Undlader man dette, mister man retten til sygedagpenge. Lægeattester fremlægges normalt ikke. Hvis arbejdsgiveren kræver det, skal han betale for det.

Dokumenter, der benyttes i denne sammenhang:
E 106 (eller PD S1): Attestation for sygesikring i arbejdslandet, skal afleveres til bopælslandets myndighed for sygesikring.

E 108: Framelding af E 106, når arbejdsforholdet slutter.

Det særlige sundhedskort: Sygesikringskort kun for pendlere, som giver ret til ydelser i Danmark.

Gesundheitskarte: Giver ret til ydelser i Tyskland i det almene sundhedssystem.

EHIC /Blaue Karte / det blå kort: Europæisk sundhedskort, gælder hverken i Tyskland eller Danmark.

 

 

 

 

Vores partnere
Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | DK-6330 Padborg | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00