OK

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Ved at klikke videre på websitet accepterer du websitets brug af cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Barselsorlov og barselsdagpenge

Aktuelt gælder modellen for barselsorlov i Danmark, som er bekrevet under afsnittet „Model indtil august 2022“. Fra den 02. august 2022 gælder dog en ny model for barselsorlov, hvilket skal gennemføre direktivet (EU) 2019/1158 af 20. juni 2019 om balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner og sørge for mere ligestilling mellem forældrene ved barselsorloven.

For alle forældre af børn der bliver født efter 02. august 2022, gælder de nye regler for barselsorlov og barselsdagpenge, som beskrives under afsnittet ”Model efter 02. august 2022”.

Model indtil august 2022

I Danmark får moderen og faderen sammenlagt udbetalt barselsdagpenge i en periode på 48 uger efter fødslen eller barnets indflytning ved adoption. De 48 uger sættes sammen af 14 uger efter fødslen som er forbeholdt moderen, 2 ugers fædreorlov direkte efter fødslen og de 32 uger forældreorlov, som forældrene kan deles om. Der er fastsat et loft over barselsdagpengene i form af en maksimal timesats og en ugesats, som man kan finde her på hjemmesiden under "Social Sikring/Satser og tal". Arbejdstagere omfattet af en overenskomst har typisk ret til løn under barselsorlov i en vis periode. I denne periode overgår retten til barselsdagpenge til arbejdsgiveren.

Perioden, hvori der kan oppebæres barselsdagpenge, og således barselsorloven, inddeles i flere forskellige typer af orlov, som er forbeholdt enten moderen eller faderen, eller også kan holdes af begge. De forskellige typer af orlov med ret til barselsdagpenge fremgår af følgende grafik:

 

I Danmark kan barselsdagpengene også strækkes. De vil dog blive reduceret tilsvarende.

Barselsorlov i Danmark
Barselsorloven i Danmark udgør som hovedregel de ovennævnte 48 uger. I Danmark gælder der også særlige opsigelsesregler under barselsorloven. I tilfælde af opsigelse skal arbejdsgiveren i tvivlstilfælde bevise, at opsigelsen ikke skyldes barselsorloven.

Dele af barselsorloven med barselsdagpenge kan udskydes, indtil barnet er 9 år.

Det er som hovedregel arbejdsgiveren, der skal tage sig af ansøgningsformalia.
Man kan finde de nærmere bestemmelser og øvrige oplysninger på www.borger.dk. "Udbetaling Danmark – Barselsdagpenge" er den kompetente myndighed i Danmark. Telefonnummeret fremgår af folderen "Vigtige danske adresser" under "Publikationer" her på hjemmesiden.

Regler for grænsependlere
Grænsependlere er socialt sikrede i beskæftigelseslandet, og derfor modtager de barselsdagpenge fra det land, hvor de arbejder. Hvis man oppebærer barselsdagpenge, bevarer man sin status som arbejdstager i henhold til EU-lovgivningen.

Arbejder begge forældre i samme land, så modtager de barselsorlov og barselsdagpenge fra det pågældende land, hvilket gør koordineringen mere enkelt.

Arbejder den ene forælder i Danmark og den anden i Tyskland, gælder følgende:

Den forælder, der arbejder i Danmark, moderen har kun ret til de 14 ugers barselsorlov, da disse 14 uger netop er forbeholdt moderen. Faderen har kun ret til de to ugers fædreorlov. De efterfølgende 32 uger, som officielt hedder forældreorlov, kan faderen og moderen deles om. Her gælder der dog følgende indskrænkninger:

Den forælder, der er forsikret i Danmark, har som hovedregel ret til 16 ugers forældreorlov, uafhængigt af, hvad den anden forælder afholder i Tyskland. Ønsker den, der er forsikret i Danmark, imidlertid at udnytte de 32 uger fuldt ud, vil enhver form for offentlig ydelse mellem uge 15 og 46, som bliver udbetalt til den anden forælder i Tyskland, blive modregnet i den anden halvdel af de 16 uger i Danmark.

I Tyskland bliver enhver form for danske barselsdagpenge til gengæld modregnet i de 14 måneder, man kan få. Desuden kan der være krav om differencebarselsdagpenge, hvis det tyske barselsdagpengebeløb er højere, end det danske.

 

Model fra August 2022

Ny orlovsmodel fra august 2022
Fra august 2022 indføres der en ny orlovsmodel for barselsorlov i Danmark, som skal sikre at orlovsugerne fordeles lige mellem forældrene. Det samlede antal uger for barselsorlov er uændret, dvs. at forældrene fortsat har 48 ugers samlet ret til barselsorlov. Derudover har moderen også fortsat ret til 4 ugers orlov inden fødslen. Hvis barnet fødes den 2. august 2022 eller derefter, er man som udgangspunkt omfattet af den nye orlovsmodel.

Efter de nye regler har hver forælder efter fødslen krav på 24 ugers barselsorlov. To af de 24 uger er øremærket og skal afholdes i forbindelse med fødslen af både moderen og faderen. Disse to uger som hver især har til rådighed direkte efter fødslen, kan ikke overdages til anden forælder og bortfalder, hvis én forælder ikke afholder dem.

 

Lønmodtagere
For lønmodtageres vedkommende er yderligere 9 ugers orlov af det 24 uger efter fødslen øremærket, dvs. at både moderen og faderen har 9 ugers orlov til rådighed inden barnet fylder 1 år. Disse 9 uger kan ligeledes ikke overdrages til den anden forælder og bortfalder hvis én forælder vælger ikke at afholde dem.

De resterende 13 ugers orlov af de 24 uger efter fødslen kan lønmodtagere overdrage til anden forælder. Kun de 13 uger, der ikke er øremærket kan gemmes og afholdes indtil barnet fylder ni år.

 

Selvstændige
Reglerne om øremærkning af de 9 uger gælder ikke for selvstændige, ledige, studerende o. lign., da dette kun gælder for lønmodtagere. Disse persongrupper kan overdrage op til 22 uger (13 + 9 uger) af de 24 uger efter fødslen til den anden forælder.

De første to uger af orloven efter fødslen er også øremærket ved selvstændige og skal dermed afholdes i forbindelse med fødslen af hver forælder, for at undgå at de bortfalder. Selvstændige o. lign. har dog mulighed for at overdrage de resterende 22 uger af de 24 uger efter fødslen, da reglerne for de 9 ugers øremærket orlov kun gælder for lønmodtagere. Selvstændige kan dermed også gemme op til 22 uger og afholde dem til barnet fylder 9 år.

 

Grænsependlere

For grænsependlere kan den nye orlovsmodel betyde, at der bortfalder orlov, hvis en forælder vælger ikke at afholde orloven der er øremærket, da den forælder arbejder i Tyskland.

Lønmodtagere
Hvis f.eks. moderen er lønmodtager i Danmark og faderen er lønmodtager i Tyskland, kan moderen i Danmark som udgangspunkt få 4 ugers orlov inden fødslen og 24 ugers orlov efter fødslen, hvoraf 11 uger (2+9 uger) ikke kan overdrages til anden forælder, da de er øremærket og kun moderen har krav på dem.

Hvis faderen vælger ikke at afholde barselsorlov efter de tyske regler, kan moderen i Danmark ikke få de fulde 24 ugers orlov, som faderen efter de danske regler ville have krav på, overdraget. Ud af de 24 uger som faderen kunne afholde i Danmark, kan kun de 13 uger, der ikke er øremærket, overdrages til anden forælder. Dermed kan moderen maks. få 37 ugers (24 + 13 uger) orlov iht. de danske regler. De resterende 11 ugers orlov (2 + 9 uger), som er øremærket til faderen, bortfalder dermed, hvis faderen ikke holder orlov. Det samme vil være gældende, hvis begge forældre er lønmodtagere i Danmark eller hvis moderen er selvstændig i Danmark og faderen er lønmodtager i Tyskland.

Selvstændige
Hvis moderen er lønmodtager i Danmark og faderen er selvstændig i Tyskland, kan faderen dog overdrage op til 22 uger af de 24 ugers orlov han ville have ret til efter de danske regler. Dermed kan moderen i dette tilfælde afholde op til 46 ugers orlov efter de danske regler, hvis faderen ikke afholder barselsorlov efter de tyske regler og der overdrages de 22 uger, som faderen kan overdrage til moderen efter de danske regler. De 2 uger som ved selvstændige o. lign. er øremærket til faderen efter fødslen, vil dog bortfalde, hvis de ikke afholdes af faderen. Det samme vil være gældende, hvis faderen er lønmodtager i Danmark og moderen er selvstændig i Tyskland.

For en individuel vejledning angående barselsorlov, kontakt venligst Regionskontor & Infocenter.

Ved at klikke på linket under denne tekst kommer du ind på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside, med en pressemeddelelse ang. den nye orlovsmodel.

https://bm.dk/arbejdsomraader/aktuelle-fokusomraader/ny-orlovsmodel/

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | DK-6330 Padborg | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00