OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Fleksjob

Fleksjob i Danmark

Fleksjob er job på særlige vilkår med offentligt tilskud for personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen. Kommunen tilbyder fleksjob til personer, som ikke modtager førtidspension og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår og hvor det heller ikke via f.eks. revalidering er muligt at omplacere eller opkvalificere til beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

For at være berettiget til fleksjob skal ens arbejdsevne være varigt nedsat, og alle muligheder for omplacering og genoptræning skal være undersøgt. Fleksjob kan både oprettes hos private så vel som offentlige arbejdsgivere. Det er dog kommunen, der vurderer ens arbejdsevne. Få yderligere oplysninger på www.borger.dk. 

Kommunen sørger for, at personer under 65 år med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager førtidspension og heller ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, har mulighed for:

  • ansættelse hos private eller offentlige arbejdsgivere i fleksjob eller 
  • støtte til at fastholde beskæftigelsen i egen virksomhed. 

Fleksjob kan først tilbydes, når alle relevante tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt andre foranstaltninger, herunder eventuelt forsøg på omplacering på arbejdspladsen, har været afprøvet for at bringe eller fastholde den pågældende i ordinær beskæftigelse. Undtaget herfra er tilfælde, hvor det er åbenbart formålsløst at gennemføre de nævnte foranstaltninger forud for visitationen.

Løn og arbejdsvilkår
Arbejdet tilrettelægges efter individets behov for at blive skånet. Der er også mulighed for at aftale en daglig nedsat arbejdstid uden at få nedsat lønnen. Arbejdsvilkårene fastsættes i samarbejde med de faglige organisationer. 

Der er vide rammer for den nærmere tilrettelæggelse af arbejdet, som aftales mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Når arbejdstiden tilrettelægges, kan der herved tages hensyn til karakteren af den nedsatte arbejdsevne. Det betyder blandt andet, at der kan tages hensyn til, at vedkommende kan have behov for hvilepauser eller behov for periodevis at gå lidt ned i tid.

Normalt er det den kommune, hvor personen med nedsat arbejdsevne bor, der tildeler fleksjob.

Selvstændig erhvervsdrivende
Kommunen giver tilskud til personer som ikke modtager førtidspension, men driver en selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, og som på grund af varige begrænsninger i arbejdsevnen har vanskeligt ved at opretholde beskæftigelsen i sin virksomhed.

Fleksjob for grænsependlere

Arbejdstagere med bopæl i Tyskland og arbejdsplads i Danmark
Hvis arbejdstageren har bopæl i Tyskland og arbejder i Danmark og er EU- borger, har vedkommende samme rettigheder som en arbejdstager med bopæl i Danmark.
Hvis arbejdstageren mister sit job og bliver ledig, så mister vedkommende også retten til at blive visiteret til et fleksjob samt at modtage ledighedsydelse, fordi bopælslandets lovgivning træder i kraft når vedkommende bliver ledig. Det er derfor vigtigt, at der sker en hurtig kommunal sagsbehandling og opfølgning af sygdomsforløbet, før arbejdsforholdet ophører (opsigelse). 

www.borger.dk

 

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00