OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Sygedagpenge

Sygedagpenge og dermed løn under sygdom er ydelser der træder i stedet for løn. Dermed gælder man fortsæt som arbejdstager i forstand af forordningen 883/2004, hvis man modtager disse. Man er fortsæt social sikret i det land, der udbetaler sygedagpenge. Det spiller ingen rolle, om arbejdsforholdet blev sagt op under perioden med sygedagpenge.
Sygedagpenge fra Danmark og Tyskland er eksportable ydelser uafhængig af hjemsted.
Principielt er der en anden opfattelse af sygdom og uarbejdsdygtighed i Danmark end i Tyskland. Der eksisterer store kulturelle og administrative forskelle.

Sygedagpenge i Danmark

I Danmark får man sygedagpenge hvis man

 • bor i Danmark uden at være udenlandsk social sikret eller
 • er dansk sikret med udenlandsk bopæl og
 • er ude af stand til at arbejde pga. ens egen sygdom eller hvis man er kommet til skade og
 • opfylder beskæftigelseskravet (tyske tider regnes med)

Sygedagpenge udbetales bagud og med et maksimalt beløb per uge og per time. De aktuelle satser findes under www.borger.dk eller her på siden under ”Satser og Tal”. Når du som lønmodtager er fraværende på grund af sygdom, er det arbejdsgiveren eller kommunen, der udbetaler sygedagpengene. 

Sygedagpenge fra arbejdsgiveren
Arbejdsgiveren udbetaler sygedagpenge til arbejdstageren i op til 30 dage fra 1. fraværsdag, hvis man bliver syg, og hvis man

 • i de sidste otte uger før sygefraværet har arbejdet mindst 74 timer hos samme arbejdsgiver.

Der findes overenskomster med regler om løn under sygdom. Det samme gælder funktionærer, der også får løn under sygdom. Udbetaler arbejdsgiveren løn, får han sygedapengen af kommunens jobcenter som refusion.

Sygedagpenge administreres af Jobcentret i denne kommune hvor man er forsikret i.   

Sygemelding til arbejdsgiveren
Man skal melde sig syg hos sin arbejdsgiver hurtigst muligt. Med mindre der er fastsat noget andet i arbejdskontrakten eller overenskomsten, skal sygemeldingen ske telefonisk og senest to timer efter, at man skulle være mødt på arbejde. Hvis man melder sig syg for sent, har man ikke ret til sygedagpenge, før sygemeldingen sker. En lægeattest kraves normalt ikke. Hvis arbejdsgiveren kraver det, skal han betale for det.

Sygedagpenge fra kommunen
Hvis arbejdsgiveren har udbetalt sygedagpenge og det overgår til kommunen, skal man anmelde sin sygdom til kommunen senest en uge efter, at udbetalingen fra arbejdsgiveren er ophørt. Ellers bliver sygedagpenge først udbetalt fra ansøgningsdagen.
Kommunen udbetaler sygedagpenge til arbejdstageren, hvis han

 • har stået arbejdsmarkedet til rådighed i de sidste 26      uger før første sygedag og i den periode har været beskæftiget  i      mindst 240 timer, samt ikke har ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren
 • Beskæftigelsestider fra Tyskland (eller andre EU-medlemslande)      regnes med

Hvor længe må man få sygedagpenge?
Udbetalingen af sygedagpenge ophører efter udløbet af en kalendermåned, når der er udbetalt sygedagpenge, herunder nedsatte sygedagpenge eller løn under sygdom, i mere end 22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder. Forinden skal kommunen have foretaget en revurdering af sygedagpengemodtagerens situation

 Sygedagpengen skal forlænges iht. §27 sygedagpengeloven, hvis

 • 3) den sygemeldte er under eller venter på lægebehandling og den pågældende efter en lægelig vurdering skønnes at ville kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 134 uger regnet fra revurderingstidspunktet,
 • 5) en læge vurderer, at den sygemeldte har en livstruende, alvorlig sygdom,
 • 6) der er rejst sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade eller
 • 7) der er modtaget en ansøgning om førtidspension efter § 17, stk. 2, i lov om social pension.
 • Andre: De andre grunde ses i §27 og er ikke de mest afgørende for grænsependlere, hvorfor de er ikke påført her..

Sygedagpengeforsikring for selvstændige
Hvis man driver en selvstændig erhvervsvirksomhed kan man tegne en forsikring og dermed sikre sig sygedagpenge i de første to uger af en sygeperiode. Det er en betingelse for optagelse i ordningen, at der er indtægt i virksomheden. Man kan vælge mellem at sikre sig sygedagpenge fra 3. fraværsdag (type 1-forsikring) eller fra 1. fraværsdag (type 2-forsikring). Der er mulighed for at tegne forsikring til fuld sats, der svarer til sygedagpengenes højeste beløb (maksimumsydelsen), eller til 2/3 af fuld sats (minimumsydelsen). Hvis arbejdsfortjenesten ved den selvstændige erhvervsvirksomhed er ca. 120.000 DKK eller mere, kan det betale sig at sikre sig til fuld sats.

Forsikringerne administreres af Statens Administration. Der findes forskellige ordninger og det kraver en uddybende vejledning hvilken der giver mening i ens situation. Det spiller også en rolle om man er selvstændig eller ansat i egen virksomhed (IVS, ApS etc.). Man kan f.eks. forsikre sygedagpenge for selvstændige pga. forudgående regnskabsårs overskud eller tegne forsikringer for refusion af sygedagpenge til ansatte, altså også en selv.

Udbetaling for selvstændige
Som selvstændig erhvervsdrivende er det kommunen (normalt bopælskommunen), der udbetaler sygedagpengene.

Sygedagpengeregler for grænsependlere

Fra Tyskland til Danmark
Disse pendlere falder helt under de danske regler. Lægeerklæringer kræves normalt ikke i Danmark. I stedet for bopælskommunen er den kommune handlekommune, hvor arbejdsgiveren har til sæde.

Ender sygedagpengeperioden pga. de danske frister, kan man under omstændigheder få arbejdsløshedsdagpenge fra Agentur für Arbeit iht. § 145 SGB III. Betingelsen er dog, at arbejdsforholdet er ophørt.

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00