OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Børne- og ungeydelse

Du kan finde to brochurer med udførlig information om Kindergeld og børne- og ungeydelse under ”publikationer” på denne hjemmeside.

Kindergeld / børne- og ungeydelse i Tyskland

I Tyskland udbetales der Kindergeld i medfør af loven "Einkommenssteuergesetz", undtagelsesvis dog i medfør af loven "Bundeskindergeldgesetz". 

I Tyskland kan man få børnepenge indtil barnet fylder 25, hvis barnet fortsat er under uddannelse. Der udbetales et fast beløb månedsvis.

OBS: De såkaldte ”minijobbere” i Tyskland betegnes iht. tysk forvaltningspraksis som arbejdstagere, hvis de arbejder mindst 8 timer om ugen. Der skal gøres opmærksom på, at de 8 timer er forvaltningspraksis og at disse ikke er fastlagt nogle steder. Den europæiske ret kræver en undersøgelse af enkeltsagen, og der er intet mindstekrav for et arbejdsforhold, det må bare ikke være af ”uvæsentligt omfang”.

Grænsependlere

For grænsependleres vedkommende udredes ydelserne som hovedregel i henhold til gældende EU-forordning. Denne går forud for nationale bestemmelser. Dermed anerkendes bopæls- og beskæftigelsestider på lige fod i den anden EU-medlemsstat.

Alligevel kan yderligere danske eller tyske regler komme til anvendelse, som dog aldrig stiller grænsependleren dårligere end fastlagt i EU-forordningen. Det er vigtigt, at grænsependlere er opmærksomme på emnet Kindergeld/ børne- og ungeydelse og får afklaret deres individuelle forhold. 

Hovedregel: Beskæftigelsesstaten er primær ansvarlig for udbetalingen af børne- og ungeydelse, bortset fra hvis den anden forældredel er arbejdstager eller selvstændig i børnenes bopælsland. I sidstnævnte tilfælde er det bopælslandet, der udbetaler børne- og ungeydelse og arbejdslandet udbetaler en eventuel difference.

Principielt gælder for betalingen af differencen, også kaldet ”differencebørnepenge”, at dette ikke er relevante for Danmark, da beløbene i Tyskland altid er højere.

Børnepenge for børn, der er fyldt 18 år
Danmark betaler ingen ydelse for børn, der er fyldt 18 år. I situationer med grænseoverskridende arbejdsforhold, hvor Tyskland skal betale differencebørnepenge, som hedder ”Teilkindergeld” på embedstysk, svarer differencen til det fulde tyske beløb.

Den kompetente myndighed

Den kompetente myndighed i Tyskland


Familienkasse Bayern Nord (Ingen stavefejl)
Solgerstr.1
90429 Nürnberg Deutschland

Tel.: Fra Tyskland: 0180 1 546337 (Betalingspligtig servicecenter)
         Fra Danmark: 49 911 12031010

www.familienkasse.de

Administrativ behandling af ansøgningsprocedure

Uddrag af artikel 60 af forordningen 987/2009 EU, den såkaldte gennemførelsesforordning.

Den institution, der er indgivet ansøgning til i henhold til stk. 1, behandler ansøgningen på grundlag af de detaljerede oplysninger, ansøgeren har fremlagt, under hensyntagen til den samlede faktiske og retlige situation for ansøgerens familie.

Hvis denne institution konkluderer, at dens lovgivning finder prioriteret anvendelse i overensstemmelse med artikel 68, stk. 1og 2, i grundforordningen, skal den give familieydelsen iht. den lovgivning, der finder anvendelse for den.

Hvis denne institution mener, at der muligvis består en ret til et forskelsbetinget supplement i medfør af lovgivningen i en anden medlemsstat i overensstemmelse med artikel 68, stk. 2, i grundforordningen, fremsender institutionen straks ansøgningen til den kompetente institution i den anden medlemsstat og underretter den pågældende person; den underretter desuden institutionen i den anden medlemsstat om sin afgørelse vedrørende ansøgningen og størrelsen af den udbetalte familieydelse.

Hvis den institution, som ansøgningen er indgivet til, konkluderer, at dens lovgivning finder anvendelse, men ikke har prioritet i overensstemmelse med artikel 68, stk. 1 og 2, i grundforordningen, træffer den straks en foreløbig afgørelse om de prioriteringsregler, der skal anvendes, og videresender ansøgningen i overensstemmelse med artikel 68, stk. 3, i grundforordningen til institutionen i den anden medlemsstat og underretter desuden ansøgeren herom. Denne institution tager stilling til den foreløbige afgørelse inden for to måneder.

Hvis den institution, som ansøgningen blev videresendt til, ikke tager stilling senest to måneder efter modtagelsen af ansøgningen, finder ovennævnte foreløbige afgørelse anvendelse, og institutionen udbetaler de ydelser, der er omfattet af dens lovgivning, og underretter den institution, som ansøgningen blev indgivet til, om størrelsen af de udbetalte ydelser.

I tilfælde af uenighed mellem de pågældende institutioner om, hvilken lovgivning der finder prioriteret anvendelse, finder artikel 6, stk. 2-5, i gennemførelsesforordningen anvendelse. Med henblik herpå er bopælsstedets institution som omhandlet i artikel 6, stk. 2, i gennemførelsesforordningen, institutionen i barnets eller børnenes bopælsland.

En institution, der har udbetalt foreløbige ydelser, som er større end dem, den i sidste instans er ansvarlig for, kan kræve de for meget udbetalte beløb refunderet af den institution, der har det primære ansvar, efter proceduren i artikel 73 i gennemførelsesforordningen.

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00